Prva čitanka za osnovne škole u vilajetu bosanskom

Prva čitanka za osnovne škole u vilajetu bosanskom štampana je 1868. godine u bosansko-vilajetskoj štampariji u Sarajevu. Pisana je ćirilicom, na 128 stranica, a tadašnja cijena bila je 2 groša.

PRVA čitanka za osnovne škole u vilajetu bosanskom. – U Sarajevu : [s. n.], 1868 (U Sarajevu : U bosansko-vilajetskoj štampariji). – 128 str. ; 16 cm

Ćir. – Na nasl. str.: Cijena je 2 groša

372.3.016:0/9(075.2)

<< nazad