Gajret

Gajret = Gajret : glasilo “Gajreta”, društva za potpomaganje đaka muslimana na srednjim i višim školama / vlasnik Društvo Gajret ; urednik Osman Gjikić

 

PREGLED

 

 

Naslov: Gajret = Gajret : glasilo “Gajreta”, društva za potpomaganje đaka muslimana na srednjim i višim školama / vlasnik Društvo Gajret ; urednik Osman Gjikić
Vrsta/sadržaj: časopis
Jezik: bosanski, srpski
Numeracija: [God. 1, br. 1 (15. avgust 1907)]-God. 1, br. 1 (15. avgust 1907)-god. 7, br. 5 (1. april 1914) ; god. 8, br. 1 (1. oktobar 1921)-god. 9, br. 6 (1922) ; god. [12], br. 1/2 (1924)-god. [29], br. 3 (mart 1941)
Izdavanje i proizvodnja: Sarajevo : [Društvo Gajret], 1907-1941 (Sarajevo : Islamska dionička štamparija (tiskara))
Fizički opis: 32 cm
Učestalost: Mjesečno (5. dan svakog mjeseca)
Napomene: Opis po God. 3, br. 2 (5. februar 1910)
Nasl. na lat., ćir. i tur.
Časopis je naizmjenično štampan ćirilicom, latinicom i na turskom jeziku (arebicom)
Podnaslov: od 1911. List za društvene poslove i za narodno prosvećivanje; od 1921. Organ Društva “Gajret”. Kulturno-beletristički časopis; od 1922. Organ “Gajreta”, društva za kulturno i ekonomsko podizanje muslimana; od 1924. Glasilo Gajret, kasnije List Gajreta, društva za kulturno i ekonomsko podizanje muslimana; od 1933. Glasnik kulturno prosvetnog društva “Gajreta”
Od br. 1 (1911) izlazi svakog 1. i 15. u mjesecu; od br. 1 (1921) jedanput mjesečno; od 1924. 1. i 16. u mjesecu; od 1934. svakog 1. u mjesecu
Urednici: od br. 4 (1912) Murad Sarić; od br. 5/6 (1912) Avdo Sumbul; od br. 1 (1921) Šukrija Kurtović od br. 1 (1924) A. Hifni Bjelevac; od br. 15 (1924) Hamid Kukić; od br. 21 (1927) Hamzo Humo; od br. 4 (1931) Hamid Kukić
1922. u 1 sv. su br.1, 2 i 3
Nije izlazio 1915-1920. i 1923. godine.
Štamparije: od br. 1 (1924) Islamska dioničarska štamparija, Sarajevo; od 1924. Št. Orao; od br. 5 (1924) Bosanska pošta; od br. 1 (1928) Prosveta; od br. 3 (1929) Bosanska pošta; od br. 1 (1932) Islamska dioničarska štamparija; od (1937) Bosanska pošta
1931. ime izdavača je Glavni odbor Gajreta u Sarajevu
Stalne greške u numeraciji godišta. Na br. iz 1941. piše da je god. 22
ISSN: 1840-1023
UDK: 008

Povezane Slike: