Priručnik za prevenciju i liječenje COVID-19

1) Zdravstvene ustanove trebale bi osnovati samostalni Odjel za febrilitet (Fever Clinic) s jednosmjernim prolazom, na ulazu u bolnicu

2) Kretanje ljudi trebalo bi biti po pravilu „tri zone i dva prolaza“ – kontaminirana zona, potencijalno kontaminirana i čista zona koje su odvojene jedna od druge; i dvije prijelazne zone koje dijele kontaminiranu i potencijalno kontaminiranu zonu.

3) Neovisni prolaz trebao bi biti organiziran za kontaminirane stvari;

4) Standardizirani postupci za oblačenje i svlačenje zaštitne opreme trebaju biti osigurani; napraviti plan kretanja kroz zone

5) Osoblje za prevenciju i kontrolu bolesti trebalo bi nadzirati medicinsko osoblje u provođenju mjera zaštite od kontaminacije

6) Sve stvari iz kontaminirane zone moraju biti dezinficirane prije uklanjanja