Monografske publikacije

Monografske publikacije

Saferska naredba – Uredba o čiflucima u Bosni
Saferska naredba – Uredba o čiflucima u Bosni

Saferska naredba je donesena 14. safera 1276. (12.9.1859). Njen smisao je bio da ozakoni i potvrdi već postojeće zakone između čifluk sahibije i čivčije. Poslije donošenja Ramazanskog zakona osmanska vlada je u septembru 1859. god. izdala pos [...]

Hamdija Kreševljaković: Morići : prilog povijesti Sarajeva
Hamdija Kreševljaković: Morići : prilog povijesti Sarajeva

Lijepom broju bosansko-hercegovačkih porodica i pojedinih njihovih članova očuvao se spomen u narodnim pjesmama. Češće se spominju prezimena, a rjeđe dolazi ime i prezime. Od tih porodica neke su još uvijek brojne, od nekih opet živi samo po k [...]

Grga Martić: Hercegovina za devetnaest godinah vezirovanja Halil-pašina
Grga Martić: Hercegovina za devetnaest godinah vezirovanja Halil-pašina

Moj štioče, brate, priatelju! Ja tvoj bratac, rodom Hercegovac, Dobrim srdcem tebe vazda ljubim, I uz ljubav malen dar ti pružam, Moju knjigu, ne ko kitu cvietja, Več rukovet trnja, i pelina. Trnje bode, a pelin je gorak, Dar nemili, istina je [...]

Gjerzelez Alija: Junačke muslimanske pjesme
Gjerzelez Alija: Junačke muslimanske pjesme

Sve na stranu, Boga spomenimo. Sve u slavu Boga velikoga, E da bi nas vazda veselio, Ovu braću i druge ostale, Po svoj butum našoj carevini, I od ovog doma domaćina; A po tome, da vam zapjevamo Od istine, od zemana stara. Bože mili, čuda, gole [...]

Gramatika bosanskoga jezika : za srednje škole. Dio 1. i 2. Nauka o glasovima i oblicima
Gramatika bosanskoga jezika : za srednje škole. Dio 1. i 2. Nauka o glasovima i oblicima

Gramatika bosanskog jezika za srednje škole, nepotpisanog autora Frane Vuletića, prva je gramatika u Bosni i Hercegovini za interkonfesionalno školstvo. Zemaljska vlada BiH štampala ju je 1880. Doživjela je više izdanja i bila u upotrebi do 19 [...]

Prva čitanka za osnovne škole u vilajetu bosanskom
Prva čitanka za osnovne škole u vilajetu bosanskom

Prva čitanka za osnovne škole u vilajetu bosanskom štampana je 1868. godine u bosansko-vilajetskoj štampariji u Sarajevu. Pisana je ćirilicom, na 128 stranica, a tadašnja cijena bila je 2 groša.

Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora
Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora

Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora; Uredba o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora : sa popisom sjedišta okružnih, [...]

Bukvar : za osnovne škole u Vilajetu bosanskom
Bukvar : za osnovne škole u Vilajetu bosanskom

Turske vlasti su 1867. godine štampale Bukvar za osnovne škole, kao „dar“ srpskim pravoslavnim školama u BiH.