Digitalizirana zbirka

Saferska naredba – Uredba o čiflucima u Bosni
Saferska naredba – Uredba o čiflucima u Bosni

Saferska naredba je donesena 14. safera 1276. (12.9.1859). Njen smisao je bio da ozakoni i potvrdi već postojeće zakone između čifluk sahibije i čivčije. Poslije donošenja Ramazanskog zakona osmanska vlada je u septembru 1859. god. izdala pos [...]

Hamdija Kreševljaković: Morići : prilog povijesti Sarajeva
Hamdija Kreševljaković: Morići : prilog povijesti Sarajeva

Lijepom broju bosansko-hercegovačkih porodica i pojedinih njihovih članova očuvao se spomen u narodnim pjesmama. Češće se spominju prezimena, a rjeđe dolazi ime i prezime. Od tih porodica neke su još uvijek brojne, od nekih opet živi samo po k [...]

Grga Martić: Hercegovina za devetnaest godinah vezirovanja Halil-pašina
Grga Martić: Hercegovina za devetnaest godinah vezirovanja Halil-pašina

Moj štioče, brate, priatelju! Ja tvoj bratac, rodom Hercegovac, Dobrim srdcem tebe vazda ljubim, I uz ljubav malen dar ti pružam, Moju knjigu, ne ko kitu cvietja, Več rukovet trnja, i pelina. Trnje bode, a pelin je gorak, Dar nemili, istina je [...]

Gjerzelez Alija: Junačke muslimanske pjesme
Gjerzelez Alija: Junačke muslimanske pjesme

Sve na stranu, Boga spomenimo. Sve u slavu Boga velikoga, E da bi nas vazda veselio, Ovu braću i druge ostale, Po svoj butum našoj carevini, I od ovog doma domaćina; A po tome, da vam zapjevamo Od istine, od zemana stara. Bože mili, čuda, gole [...]

Gramatika bosanskoga jezika : za srednje škole. Dio 1. i 2. Nauka o glasovima i oblicima
Gramatika bosanskoga jezika : za srednje škole. Dio 1. i 2. Nauka o glasovima i oblicima

Gramatika bosanskog jezika za srednje škole, nepotpisanog autora Frane Vuletića, prva je gramatika u Bosni i Hercegovini za interkonfesionalno školstvo. Zemaljska vlada BiH štampala ju je 1880. Doživjela je više izdanja i bila u upotrebi do 19 [...]

Prva čitanka za osnovne škole u vilajetu bosanskom
Prva čitanka za osnovne škole u vilajetu bosanskom

Prva čitanka za osnovne škole u vilajetu bosanskom štampana je 1868. godine u bosansko-vilajetskoj štampariji u Sarajevu. Pisana je ćirilicom, na 128 stranica, a tadašnja cijena bila je 2 groša.

Bosanski prijatelj : časopis saderžavajući potriebite koristne i zabavne stvari (God I, sv. 1)
Bosanski prijatelj : časopis saderžavajući potriebite koristne i zabavne stvari (God I, sv. 1)

"Bosanski prijatelj" je prva publikacija koja je sadržavala informacije o zbivanjima u BiH, te se smatra prvim bh. časopisom. Prva sveska objavljena je 1850. godine na inicijativu fra Ivana Frane Jukića. Cilj časopisa je bio da čitateljima pru [...]

Sarajevski cvjetnik = Gülşen-y Saray (God. I, br. 52)
Sarajevski cvjetnik = Gülşen-y Saray (God. I, br. 52)

Sarajevski cvjetnik = Gülşen-y Saray bio je poluzvanični političko-književni sedmični list u Bosni i Hercegovini. Štampan je u Vilajetskoj štampariji u Sarajevu, a njegov osnivač i urednik bio je Mehmed Šakir (Šaćir) Kurtćehajić. Izlazio je u [...]

Sarajevski cvjetnik = Gülşen-y Saray (God. III, br. 51)
Sarajevski cvjetnik = Gülşen-y Saray (God. III, br. 51)

Sarajevski cvjetnik = Gülşen-y Saray bio je poluzvanični političko-književni sedmični list u Bosni i Hercegovini. Štampan je u Vilajetskoj štampariji u Sarajevu, a njegov osnivač i urednik bio je Mehmed Šakir (Šaćir) Kurtćehajić. Izlazio je u [...]

Sarajevski cvjetnik = Gülşen-y Saray (God. I, br. 51)
Sarajevski cvjetnik = Gülşen-y Saray (God. I, br. 51)

Sarajevski cvjetnik = Gülşen-y Saray bio je poluzvanični političko-književni sedmični list u Bosni i Hercegovini. Štampan je u Vilajetskoj štampariji u Sarajevu, a njegov osnivač i urednik bio je Mehmed Šakir (Šaćir) Kurtćehajić. Izlazio je u [...]